REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.filmujtu.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Wydawcą serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: www.filmujtu.pl („Serwis”), którego dotyczy niniejszy Regulamin („Regulamin”) jest Dominika Kaufman prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: filmujtu.pl Dominika Kaufman ul. Żytnia 16/43, 01-014 Warszawa NIP: 5242874739, REGON: 381519600 („filmujtu.pl”).
  2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu („Użytkownik”) powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  3. Regulamin określa zasady działania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkownika.
  4. Regulamin określa także warunki zawierania i rozwiązywania drogą elektroniczną umowy o świadczenie usługi polegającej na zleceniu filmujtu.pl przez Użytkownika poszukiwania podmiotu zainteresowanego wynajęciem od Użytkownika lokalu będącego w jego posiadaniu („Partner”) oraz niezbędnej pomocy w doprowadzeniu do zawarcia przez Użytkownika z Partnerem stosownej umowy najmu („Usługa”) – o czym szczegółowo mowa jest w punkcie IV Regulaminu.
  5. Serwis jest bezpłatnie udostępniany Użytkownikowi, przy czym rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu.
 2. WARUNKI TECHNICZNE

  Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie poniższych wymagań technicznych:

  1. posiadanie urządzenia z dostępem do internetu;
  2. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie dokumentów HTML, obsługującej język oprogramowania JavaScript oraz umożliwiającej zapis plików cookies;
  3. zainstalowanie w przeglądarce internetowej „wtyczki” Adobe Flash Player lub innej umożliwiającej odtwarzania programów wykonanych w technologii Flash;
  4. w przypadku Użytkownika zlecającego Usługę lub korzystającego z udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego – posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z jego zawartością możliwe są dla wszystkich podmiotów korzystających z internetu bez potrzeby spełnienia jakichkolwiek formalności, czy uzyskania zgody. W szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonywania jakiejkolwiek rejestracji w Serwisie lub korzystania z formularza kontaktowego.
  2. Użytkownik ma prawo do swobodnego przeglądania Serwisu, bezwarunkowej rezygnacji z korzystania z Serwisu oraz ochrony swoich praw i interesów w zakresie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Serwisu.
  3. Poprzez skorzystanie z zamieszczonego w Serwisie formularza kontaktowego możliwe jest wysłanie wiadomości do filmujtu.pl. W celu skorzystania z formularza kontaktowego Użytkownik wypełnia przedmiotowy formularz i przesyła go drogą elektroniczną. Dane wskazane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez filmujtu.pl wyłącznie w celu wystosowania odpowiedzi na kwestie poruszone przez Użytkownika w wysłanej wiadomości – przy czym filmujtu.pl nie dokonuje kontroli ani weryfikacji prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.
  4. Użytkownik Serwisu, bez uzyskania właściwej zgody, nie jest uprawniony do wykorzystywania w jakikolwiek sposób zdjęć i wizerunków zamieszczonych w Serwisie.
  5. Użytkownik pobierający lub korzystający ze zdjęć zamieszczonych w Serwisie ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność prawną z tytułu ich nieuprawnionego wykorzystania oraz zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób uprawnionych, a także przejęcia roszczeń kierowanych z tego tytułu przeciwko filmujtu.pl.
  6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania zdjęcia z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić się do filmujtu.pl o dodatkowe wyjaśnienia i informacje.
  7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu odbywa się na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów prawa – o czym szczegółowo mowa w Polityce prywatności Serwisu.
 4. ZLECENIE USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA
  1. Poprzez wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika udostępnionego w Serwisie formularza dodania lokacji do bazy („Formularz lokacji”) Użytkownik zleca, a filmujtu.pl przyjmuje zlecenie poszukiwania Partnera, tj. podmiotu zainteresowanego wynajęciem od Użytkownika lokalu będącego w jego posiadaniu oraz zapewnienia niezbędnej pomocy w doprowadzeniu do zawarcia przez Użytkownika z Partnerem stosownej umowy najmu („Usługa”). Usługa świadczona jest na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Wykonanie Usługi, o której mowa powyżej, czy to we własnym imieniu czy na rzecz osoby trzeciej, zlecić może wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz legitymująca się tytułem prawnym do lokalu, pozwalającym na zawarcie umowy najmu pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem („Umowa”).
  3. Usługa świadczona jest na wyraźne żądanie Użytkownika za co uznaje się prawidłowe wypełnienie Formularza lokacji – w sposób pozwalający filmujtu.pl na przystąpienie do jej wykonania, w szczególności po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji co do miejsca położenia i właściwości lokalu, mającego być przedmiotem Umowy.
  4. Przed wypełnieniem Formularza lokacji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zgody na postanowienia Regulaminu Użytkownik nie powinien wypełniać i przesyłać Formularza lokacji. Wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika Formularza lokacji równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  5. Usługa zostaje zlecona z chwilą otrzymania przez filmujtu.pl prawidłowo wypełnionego Formularza lokacji („złożenie zlecenia”). Usługa świadczona jest do chwili złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu, o którym mowa w punkcie IV.9 Regulaminu lub odstąpienia, o którym mowa w punkcie IV.10 Regulaminu.
  6. Usługa świadczona jest nieodpłatnie do momentu rezygnacji przez Użytkownika z Usługi albo podpisania przez Użytkownika Umowy z Partnerem wskazanym przez filmujtu.pl.
  7. Wynagrodzenie należne na rzecz filmujtu.pl oraz termin płatności są każdorazowo indywidualnie ustalane przez filmujtu.pl z Użytkownikiem („Umowa o wynagrodzenie”).
  8. Filmujtu.pl nie jest zobowiązane do wskazania konkretnych danych Partnera umożliwiających Użytkownikowi zawarcie Umowy do czasu zawarcia przez filmujtu.pl z Użytkownikiem Umowy o wynagrodzenie.
  9. Użytkownik może w każdym czasie i bez ponoszenia kosztów, ale nie później niż do chwili zawarcia Umowy o wynagrodzenie, rozwiązać umowę o świadczenie Usługi poprzez zgłoszenie takiego żądania do filmujtu.pl na adres email: biuro@filmujtu.pl.
  10. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287) który zawarł umowę o świadczenie Usługi, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia złożenia zlecenia. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi, składając filmujtu.pl oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć także w drodze korespondencji elektronicznej przesłanej na adres: biuro@filmujtu.pl, według poniższego wzoru:
   Adresat: filmujtu.pl Dominika Kaufman
   Adres: ul. Żytnia 16/43, 01-014 Warszawa
   E-mail: biuro@filmujtu.pl
   Imię i nazwisko Użytkownika: ____________________
   Adres e-mail Użytkownika: ____________________
   Treść: Ja ____________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi.
   Data: ____________________ roku.
  11. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, uważa się ją za niezawartą.
 5. PRAWA AUTORSKIE W PRZYPADKU ZLECENIA USŁUGI
  1. W przypadku wypełnienia i przesłania do filmujtu.pl Formularza lokacji, do którego załączone zostaną zdjęcia lub inne pliki („Treści”), albo przesłania Treści w każdy inny sposób, w szczególności z wykorzystaniem innych narzędzi niż udostępniony Formularz lokacji, Użytkownik oświadcza, że:
   1. ponosi pełną i wyłączna odpowiedzialność za zgodność Treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami etycznymi;
   2. przesyłane Treści są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystane przez filmujtu.pl w celu wykonania zleconej Usługi;
   3. przesłane Treści nie naruszają praw osób trzecich, nie są obciążone prawami osób trzecich, ani osoby trzecie nie zgłaszają w tym zakresie żadnych roszczeń, ewentualnie Użytkownik uzyskał wszelkie zezwolenia lub wymagane zgody na korzystanie z Treści, o ile są one niezbędne dla prawidłowego wykonania zleconej Usługi;
   4. wykorzystanie Treści przez filmujtu.pl zwolnione jest od wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz twórców i podmiotów praw pokrewnych Treści, płatnych im z tego tytułu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi;
   5. gdyby filmujtu.pl poniosło jakąkolwiek szkodę z tytułu wykorzystania Treści, Użytkownik zobowiązuje się do jej naprawienia w całości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a nadto zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia pełnego odszkodowania ponad wysokość kary umownej.
  2. Użytkownik, poprzez załączenie Treści do Formularza lokacji lub ich przesłanie w każdy inny sposób, który pozwala filmujtu.pl na zapoznanie się z Treścią upoważnia filmujtu.pl do bezpłatnego, wielokrotnego wykorzystywania Treści bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w następującym zakresie:
   1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności kopiowanie, instalowanie, wprowadzanie do pamięci komputera, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie;
   2. tworzenia opracowań i przeróbek oraz rozporządzania takimi opracowaniami i przeróbkami oraz korzystania z takich opracowań lub przeróbek na wszystkich polach eksploatacji określonych w Regulaminie;
   3. wyświetlania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu oraz publicznego udostępniania do korzystania w jakiejkolwiek formie;
   4. rozpowszechniania poprzez użytkowanie na serwerach w dowolnych lokalizacjach w systemie współużytkowania w warunkach sieci rozległej (intranet, internet), z nieograniczoną liczbą użytkowników;
   5. rozpowszechniania we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także prawo do powielania w inny sposób;
   6. wykorzystywania dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji filmujtu.pl oraz podmiotów przez niego upoważnionych ich produktów i usług oraz innych przejawów ich działalności,a także przedmiotów ich własności; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne;
   7. utrwalenia audiowizualnego jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu;
   8. nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu lub formatu;
   9. nagrywania na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku lub obrazu;
   10. wprowadzania do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii sporządzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   11. Użytkownik udziela filmujtu.pl na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji Treści na tych polach konieczne lub potrzebne albo wymagane jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości, w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na wszelkich nośnikach zapisu oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Użytkownik udziela także filmujtu.pl zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych zgodnie z niniejszym Regulaminem praw do Treści;
   12. Użytkownik upoważnia filmujtu.pl do dodawania tytułów i podtytułów do Treści oraz umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez Użytkownika, znaków towarów, logotypów i emblematów, oznaczeń, nazw, itp. należących do filmujtu.pl albo podmiotów przez niego wskazanych. Nabycie praw do Treści w powyższym zakresie obejmuje prawo filmujtu.pl do korzystania i osiągania korzyści z Treści w tym prawo do pobierania wynagrodzenia i rekompensat za przypadki korzystania z Treści przez podmioty trzecie, w tym w ramach dozwolonego użytku utworów chronionych zgodnie z przepisami z zakresu ochrony praw autorskich i pokrewnych oraz własności intelektualnej.
 6. REKLAMACJE
  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, w tym Usługi świadczonej przez filmujtu.pl albo wszelkie inne informacje, skargi, wnioski lub uwagi dotyczące naruszeń Regulaminu mogą być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej biuro@filmujtu.pl. Reklamacja może być także nadana przesyłką poleconą na adres: filmujtu.pl Dominika Kaufman ul. Żytnia 16/43, 01-014 Warszawa.
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis zgłaszanych zastrzeżeń. W przypadku, gdy treść reklamacji lub zawarte w niej informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji filmujtu.pl zwróci się do Użytkownika o uzupełnienie treści we wskazanym zakresie.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Wynik rozpoznania reklamacji będzie przekazany Użytkownikowi w drodze korespondencji, wysłanej w formie, w jakiej reklamacja została zgłoszona.
  4. Wynik rozpoznania reklamacji jest ostateczną decyzją filmujtu.pl, co nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  5. W przypadku uznania przez Użytkownika, iż treści publikowane w Serwisie naruszają jego prawa lub dobra osobiste albo inne dobra prawem chronione, powinien powiadomić filmujtu.pl o zauważonej nieprawidłowości. Filmujtu.pl bezzwłocznie podejmie działania celem wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości lub usunie z Serwisu zakwestionowane treści.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. W przypadku uznania przez sąd za nieważny któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  4. Filmujtu.pl informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – w szczególności przed rzecznikiem praw konsumenta.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2020 roku.