POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU filmujtu.pl I POLITYKA COOKIES

 1. ADMINISTRATOR DANYCH
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Dominika Kaufman, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: filmujtu.pl Dominika Kaufman, ul. Żytnia 16/43, 01-014 Warszawa („filmujtu.pl”).
  2. Aby uzyskać więcej informacji o zasadach i sposobie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@filmujtu.pl.
 2. PODSTAWA PRAWNA
  1. Dane osobowe zbierane przez filmujtu.pl przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z ww. rozporządzeniem, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  2. filmujtu.pl dokłada należytych starań, aby zachować dane osobowe Użytkowników w poufności i zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, na zasadach określonych w ww. regulacjach prawnych.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, przy czym odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić filmujtu.pl kontakt z Użytkownikiem, przekazywanie informacji o działalności filmujtu.pl lub wykonanie zleconej Usługi zgodnie z Regulaminem.
 3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są w celu:
   1. korzystania z Serwisu (na podstawie Regulaminu);
   2. udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie;
   3. kontaktowania się w celach reklamowych związanych z prowadzonymi działaniami marketingowymi – wyłącznie za uprzednio udzieloną zgodą Użytkownika.
  2. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach:
   1. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów filmujtu.pl jako administratora danych w celu świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika zleconej zgodnie z Regulaminem oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego filmujtu.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   2. wykonywania umów zawartych przez filmujtu.pl, w tym w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z filmujtu.pl – w zakresie wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. wypełnienia innych obowiązków prawnych po stronie filmujtu.pl (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
  1. Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio i w zakresie niezbędnym do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów filmujtu.pl działającego w charakterze administratora danych.
  2. W odniesieniu do świadczenia Usługi zleconej przez Użytkownika na podstawie Regulaminu dane będą przetwarzane przez okres, w którym Usługi te będą świadczone. Po zakończeniu świadczenia Usługi dane mogą być nadal przetwarzane, wyłącznie jeśli jest to prawnie dozwolone lub wymagane – nie dłużej niż sześć lat od zakończenia świadczenia Usługi (czas przedawnienia roszczeń zgodnie z art. 118 Kc).
  3. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Użytkownika wcześniej udzielonej zgody na takie przetwarzanie.
 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH
  1. Dane Użytkownika mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora – np. dostawcom usług IT i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora i tylko w zakresie niezbędnym dla wykonywania działalności gospodarczej filmujtu.pl.
  2. W przypadku zlecenia filmujtu.pl przez Użytkownika świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem dane osobowe mogą być udostępnione także Partnerom – wyłącznie w celu realizacji zleconej Usługi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  3. Na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa dane osobowe mogą zostać także udostępnione właściwym podmiotom, takim jak organy administracji, służby państwowe, sądy lub inne uprawnione instytucje.
  4. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W przypadku konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, filmujtu.pl poinformuje Użytkownika o takim zamiarze.
 6. BRAK PROFILOWANIA
   Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są profilowane – dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia potrzeb lub cech osobowościowych.
 7. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  1. Administrator Serwisu gwarantuje spełnienie wszystkich praw przysługujących Użytkownikowi na mocy właściwych powszechnie obowiązujących przepisów, w tym RODO.
  2. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; a w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  3. W związku z przetwarzaniem przez filmujtu.pl danych osobowych Użytkownik Serwisu – w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w tym RODO – ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. POLITYKA COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII
  1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas korzystania ze strony internetowej lub aplikacji Serwisu.
  2. Pliki cookies ułatwiają poruszanie się po Serwisie oraz przechowują informacje o preferencjach Użytkownika, by prezentować najbardziej odpowiednie treści, a także przyczyniają się do podnoszenia jakości usług filmujtu.pl.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator danych osobowych.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji sposobu korzystania z Serwisu – na przykład prawidłowego wyświetlania strony internetowej lub aplikacji Serwisu zgodnie z indywidualnymi potrzebami Użytkownika i odpowiednio do urządzenia, z którego korzysta.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Najczęściej przeglądarki internetowe w sposób domyślny dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje i wskazówki o sposobach zmian ustawień plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej np.:
   1. https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka - przeglądarka Mozilla Firefox;
   2. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl - przeglądarka Chrome;
   3. ttps://support.apple.com/pl-pl/HT201265 - przeglądarka Safari;
   4. https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies - przeglądarka Opera;
   5. https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4230784/internet-explorer-help - przeglądarka Internet Explorer.
  7. Serwis wykorzystuje także wtyczkę („plug-in”) podmiotu trzeciego w formie przycisków „Polub tę stronę”, „Udostępnij” w serwisie Facebook. Podmiot ten może połączyć aktywność Użytkownika w Serwisie z kontem, które posiada w portalu Facebook.
  8. Administrator informuje, że blokowanie lub ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na dostępność wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
  10. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizowania praw Użytkownika, zalecamy kontakt z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Serwisu.